Sanace fasád

Odstranění plísní, řas, mechů a lišejníků

Sanace fasád – čištění fasád – odstranění zelených povlaků z fasád a střech

Realizujeme kompletní údržbu fasád a střech rodinných a bytových domů.

 1. Barva postupem času degraduje v rozmezí 10-15 let a ztrácí své schopnosti odolávat slunci UV záření a povětrnostním vlivům.
 2. Dochází k poškození povrchu fasády a celkové ztrátě ochrany zateplovacího systému
 3. Zhoršení tepelně – ochranných vlastností pláště budovy

Plísně v okolí ohrožují Vaše zdraví !

 • Likvidace organických nečistot – plísní mechů řas a lišejníků z fasád a střech.
 • Odstranění atmosférického znečištění  – prachu smogu sazí a jiných nečistot z fasád a střech.
 • Hydrofobní impregnace s algicidními a fungicidními účinky – ochrana před novotvorbou plísní, řas, mechů a lišejníků na fasádách, střechách rodinných a bytových domů.

Organické nečistoty – plísně, řasy, mechy a lišejníky

Organické nečistoty – plísně, řasy, mechy, lišejníky

Mezi hlavní příčiny napadení povrhů fasád biodeteriogeny patří především:

 • Vlhkost způsobena deštěm, kondenzací nebo přítomností vodních ploch v nejbližším okolí.
 • Existující výskyt řas a plísní v okolí.
 • Vegetace –  stromy, keře v těsném blízkosti staveb.
 • Špatně zvolený materiál nebo nedodržení technologických postupů při zateplování pláště budovy dle ETICS (nevhodné fasádní barvy a omítkoviny).

Kontaktní zateplovací systémy ETICS – údržba sanace zateplených fasád rodinných a panelových domů.

Odstranění plísně mechu řasy a lišejníku z fasád a střech

Postup sanačních optaření – čištění sanace fasád a střech

 1. Při osobní prohlídce zhodnotíme stávající stav napadení a poškození fasády či střechy.
 2. Aplikujeme vhodný prostředek, který je v maximální možné míře šetrný k sanovanému podkladu a životnímu prostředí.
 3. Po sanaci zhodnotíme stav fasády, střechy a určíme další vhodné opatření tak aby byla nadále zajištěna funkčnost povrchu ke kterým je určen.

Preventivní ochrana a čištění fasád před výskytem plísní ,řas, mechů a lišejníků

 1. Aplikujeme naředění biocidního přípravek který zlikviduje veškeré spóry mikroorganismů – plísně řasy mechy a lišejníky.
 2. Po vyschnutí podkladu aplikujeme preventivní nátěr přípravku, tak aby se zamezilo dalšímu možnému růstu mikroorganismů.

Poškozená fasáda plísněmi, řasami, mechy a lišejníky

Sanace fasád čištění fasád odstranění zelených povlaků z fasády

 1. Aplikujeme biologický přípravek který zahubí všechny spory mikroorganismů – plísně řasy mechy a lišejníky na fasádě střeše.
 2. Odumřelé mikroorganismy opláchneme tlakovou vodou WAP
 3. Aplikujeme preventivní nátěr přípravku  (zamezení dalšímu růstu mikroorganismů)

Odstranění organického a atmosférického znečištění z fasád a střech

Údržba a čištění:

 • Fasád bytových a panelových domů
 • Rodinných domů
 • Sanace fasády
 • Zateplené fasády
 • Barvené fasády
 • Dále: střechy, zámková dlažba, beton, kamen, teraso, cihla, keramika, pískovec, žula, mramor, panely, obrubníky, mosty, ploty apod..

Odstranění organického a atmosférického znečištění

Hydrofobní impregnace – zlepšení optických a estetických vlastností povrchů

impregnace fasád

 • Nátěr proti vodě a olejům s vysokým hydrofobním účinkem.
 • Omezení nasákavosti porézních materiálů.
 • Snížení špinivosti ošetřeného materiálu.
 • Zachování paropropustnosti materiálu.
 • Omezení podmínek pro výskyt nežádoucích mikroorganismů.
 1. Velká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
 2. Nemění barevnost povrchů
 3. Zlepšení optických a estetických vlastností povrchů

 • Odstranění – likvidace organických nečistot – plísní, mechů, řas a lišejníků
 • Odstranění atmosférického znečištění z fasád a střech tlakovou vodou
 • Hydrofobní impregnace s algicidními a fungicidními účinky – ochrana před novotvorbou plísní, řas, mechů a lišejníků na fasádách a střechách rodinných a bytových domů
 • Mytí čištění – fasády, střechy, zámková dlažba, teraso, pískovec apod.
 • Nátěry renovace fasád a střech

Problematika biotického napadení vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS

Se zvyšující se produkcí systémů ETICS nejen u nás v České republice, ale i ve světě. Roste počet zateplovacích systémů napadených biotickým vlivem.

Na fasádách se vyskytují plísně, řasy, mechy, nebo kombinace těchto organismů v podobě lišejníků.

K biotickému napadení dochází již po pár letech od provedení zateplení řádově mezi 5 až 10 lety užívání.

Problém napadení ETICS není jen estetickou záležitostí, zapříčiňuje také snížení funkčnosti fasády a ohrožení lidského zdraví. Zejména ve chvíli vniku spórů plísní do interiéru zateplených domů ve formě alergenů.

Nejvíce ohroženy jsou fasády orientované na sever, vyskytující se v blízkosti stromů a keřů.

ETICS je stále častěji využívaným způsobem zateplení, proto se jeho biotické napadení nazývá tzv. moderní nemocí fasád.

Napadení zateplovacích systémů plísněmi, řasami, mechy a jejich vzájemnou symbiózou – lišejníky.

Biotického napadení povrchové úpravy ETICS jsou důvody zapříčiňující výskyt mikroorganismů na fasádách. Kterými jsou zvýšená vlhkost v konstrukci , která společně s výživou, ve formě prachů či pylů. Tvoří ideální podmínky pro jejich růst a následné rozmnožování.

Dalšími faktory podporujícími růst mikroorganismů jsou nedostatek slunečního záření, zvětšování tloušťky tepelné izolace. Která způsobuje nedostatečné prohřátí povrchu fasády v jarních, podzimních a hlavně zimních měsících a udržuje tak vlhkost v konstrukci.

Důležitým aspektem bránícím zateplovací systém proti biotickému napadení je vhodně zvolený typ omítky.

Vlivem poměrně krátkého působení ETICS na trhu a době trvání prvních známek výskytu mikroorganismů na fasádách. Celá problematika týkající se biotického napadení stále velice aktuální téma.

Samotní výrobci jednotlivých materiálů zateplovacího systému ETICS deklarují odolnost vůči biotickým napadením.

Zatím nejsou k dispozici dostatečné důkazy potvrzující skutečnost, že materiály umí dlouhodobě odolávat napadení. Proto je žádoucí se touto problematikou i nadále zabývat.

Stále více moderními se stávají tzv. zelená města, kdy se velká města snaží o přidávání zeleně, především stromů a hustých keřů.

S přibývajícím počtem stromů v blízkosti domů roste také počet případů biotických napadení fasád.

Příčinám vzniku napadení se stále nevěnuje taková pozornost, jaká by měla!

Biotické napadení není jen problémem estetiky. Daleko vážnější problém nastává ve chvíli, kdy konstrukce přestává plnit svoji funkci zateplovacího systému.

Mikroorganismy na fasádě pronikají hlouběji do konstrukce. Rostou, rozmnožují se a vypouští škodlivé spóry do ovzduší, které jsou velkým problém.

Hlavně po zdravotní stránce.

Od roku 2000 se kontaktní zateplovací systém stal běžnou součástí staveb. To jak novostaveb, tak zejména revitalizací obvodových plášťů starších budov.

Vnější kontaktní zateplovací systém, který je mezinárodně označován pod zkratkou ETICS External Thermal Insulation Composite System. Je nejen v České republice jednou z nejrozšířenějších technologií zlepšující tepelně technické vlastnosti budov.

Jedná se o stavební výrobek, složený z přesně definovaných jednotlivých komponentů. Tloušťky tepelné izolace, lepicí hmoty, správně zvolené povrchové úpravy, kotevních prvků, počet i umístění hmoždinek. Či samotné řešení detailů dle definice a technického listu.

Skladba zateplení sestává zvíce vrstev bez uplatnění vzduchové dutiny, přičemž všechny vrstvy jsou ve vzájemném kontaktu.